تعرفه اشتراک API

برای دسترسی به داده های تشخیص موقعیت از طریق IP بسته به نیازهای خود یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید.

بسته پایه
50,000 درخواست ماهیانه
برای 12 ماه
5,000,000 ریال
بسته حرفه ای
500,000 درخواست ماهیانه
برای 12 ماه
25,000,000 ریال
بسته تجاری
2,000,000 درخواست ماهیانه
برای 12 ماه
50,000,000 ریال
عنوان
بسته پایه
بسته حرفه ای
بسته تجاری
مدت اعتبار
12 ماه
12 ماه
12 ماه
درخواست ماهیانه
50,000 IPs
500,000 IPs
2,000,000 IPs
خدمات API
SSL Encryption
done
done
done
اطلاعات جغرافیایی
done
done
done
اطلاعات زبان
done
done
done
اطلاعات واحد ارز
done
done
done
اطلاعات اختلاف زمان
done
done
done
اطلاعات تکمیلی
done
done
done
پشتیبانی
دریافت راهنمایی
done
done
done
اولویت پشتیبانی
-
done
done