وضعیت سرورهای اطلاعات IP

برای شفافیت بیشتر خدمات و وضعیت سرورها شما می توانید در این بخش گزارشات مرتبط با میزان درخواست های ثبت شده در 24 ساعت گذشته و وضعیت سلامتی سرورهای پایگاه داده و سرور ارائه خدمات API و تعداد خطاهای ثبت شده در هر سرور را مشاهده نمایید.

گزارشات API سرور

درخواست در 24 ساعت گذشته:
0 IPs
تعداد خطاهای ثبت شده:
0 Errs
میزان پاسخ دهی:
NaN%

اطلاعات ثبت شده به صورت لحظه ای بر روی سرورها ذخیره می گردد، برای مشاهده تغییرات صفحه را مجددا به روز رسانی کنید.

گزارشات سرورهای پایگاه داده

 IPServer1

0 Errs

 IPServer2

0 Errs

 IPServer3

0 Errs

 IPServer4

0 Errs

 IPServer5

0 Errs

 IPServer6

0 Errs

اطلاعات ثبت شده به صورت لحظه ای بر روی سرورها ذخیره می گردد، برای مشاهده تغییرات صفحه را مجددا به روز رسانی کنید.